Styremøter i DIHVA

Styret i DIHVA har formelle møter 4 ganger i året.


Styremøtene er kun for styret og daglig leder, men andre kan bli invitert til å delta på konkrete saker. Styrets viktigst funksjon er å følge med på at driften av selskapet er i tråd med de budsjetter og planer som er lagt og at daglig leder oppfyller sine plikter. Styret bestemmer selskapets strategiske utvikling, som utarbeides i samarbeid med daglig leder. Også større saker som ligger utenfor daglig leders myndighet skal behandles av styret. Styret fungerer også som en hjelp og "sparringpartner" for daglig leder.

Styret i DIHVA består av syv fagpersoner fra medlemmene i DIHVA. Medlemmene velges av representantskapet på julemøtet i desember for to år av gangen, og henholdsvis tre og fire medlemmer er på valg hvert år. Hvert styremedlem har sin personlige vara. Hvem som sitter i styret pr. i dag kan du se under lenken Om DIHVA.

Alle fra DIHVA-kommunene kan gjerne ta kontakt med medlemmer i styret dersom det er saker de ønsker skal bli tatt opp. Og hvis noen ønsker å bli med i styret, så bør fortrinnsvis styreleder eller daglig leder kontaktes. Deltakelse i styret er en god måte å få nærmere innblikk i hva som skjer i andre kommuner, og ikke minst gir det en mulighet til å være aktivt med i utviklingen av DIHVA og de aktivitetene DIHVA skal tilby.