Prøvetaking

Ved alle større utslipp av kommunalt avløpsvann skal det tas prøver av det rensede avløpsvannet. Prøvesvarene skal bidra til å dokumentere rensegraden ved avløpsrenseanleggene, men også til å hjelpe anleggseierne til å styre og drive anleggene bedre. Driftsoptimalisering vil bidra til lavere utslipp til naturen, og forhåpentligvis lavere driftskostnader.


Vann Vest har lang erfaring med arbeid innen prøvetaking.

Tjenestene vil tilbyr er:

  • Planlegging av prøvetakingen
  • Utarbeiding av prøveprogram

Akkreditert prøvetaking

Etter forurensningsforskriftens kapittel 14 er det krav om akkreditert prøvetaking ved utslipp av kommunalt avløpsvann større eller lik 2000 pe til ferskvann og elvemunning, og større enn 10.000 pe til sjø. Dette innebærer at virksomhetene som utfører prøvetaking og konservering skal være akkreditert for dette.

 

Vann Vest er akkreditert for prøvetaking av Norsk Akkreditering, som er Norges nasjonale akkrediteringsorgan. Vi er i dag engasjert for å gjennomføre den akkrediterte prøvetakingen for en rekke kommuner på Vestlandet.

Tjenestene vi tilbyr er:

  • Planlegging av prøvetakingen
  • Opplæring av personell til å ta prøvene og rapportere etter fullført prøvetaking
  • Kontakt med aktuelle myndigheter