Damsikkerhet

Damsikkerhetsforskriften har som formål å fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg og forebygge skader på mennesker, miljø og eiendom.

 

Alle dameiere er pålagt å ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), som har det faglige ansvaret for å følge opp sikkerheten ved anleggene. VTA utfører også tilsyn av dammene alt etter hvilken konsekvensklasse de har.

 

Mange eldre dammer vil få krav om rehabilitering etter vurdering fra VTA. Det kan være fordi de er bygget etter andre krav enn dem som gjelder i dag. Det kan være alt fra små tiltak som nye overløp eller reparasjon av luker, til totalrehabiliteringer.

Tjenestene vi tilbyr er blant annet

  • Utarbeidelse og oppdatering av internkontrollsystem
  • Overvåkning og revurdering av anleggenes sikkerhet
  • Rapportering
  • Kontroll med at tiltak ved anleggene ivaretar forskriftskravene
  • Opplæring av tilsynspersonell