Ingeniørtjenester

Driftsplan, intern kontroll og kvalitetssystem for drift av vann- og avløpsanlegg

 Rutiner og prosedyre som sikre god drikkevannskvalitet og god avløpshandtering
Planlegging og implementering lekkasje kontroll system
Modellering og analyse av vannforsyning systemer for vannkvalitet, slokkevanns beregning og trykk optimalisering
ROS, beredskap og hovedplan arbeid

Kartlegging, måling og beregning av fremmedvann i avløpsnettet