Miljø

Vann Vest bistår kommunene med koordinering, utforming og oppfølging av miljøundersøkelser.

Vann Vest bistår blandt annet kommunene i bergensregionen med samarbeidsprosjektet Resipientundersøkelser av fjordsystemene rundt Bergen både for perioden 2011-2015, 2017 - 2020 og 2021 - 2024. Vann Vest har og utarbeidet flere overvåkingsprogram for kystvann for både kommunene og vannområdene.

På Vannportalen finner en nyttig informasjon om arbeidet til myndighetene med å skape en helhetlig vannforvaltning. Om en ønsker en oversikt over forholdene i en vannforekomst eller for ett vannområde, kan en gå inn på Vann-Nett. Vannportalen har også lenk til Vannmiljø som er en kartbasert batabase, hvor en kan se hvor det er tatt prøver, og hva det er analysert for i de enkelte punktene.

Rapporter