Oprydding spredt avløp

Vann Vest har startet opp ett pilotprosjket for bistand til kommunene med opprydding i spredt avløp i Nordhordland.

Målet med prosjektet er å bistå kommunene i organiseringen av arbeidet, og være en møteplass for erfaringsutveksling på tvers av kommunegrensene. Når pilotprosjektet er ferdig, vil alle medlemskommunene få tilbud om å være med. Mer info finn du her.

På denne siden vil det bli lagt ut oppdatert informasjon om prosjektet, møtereferat, prøveresultat, skjema, malar kommunane kan nytte i sitt arbeid med opprydding i spreidd avløp.

Prøvetaking. Det ble gjoennomført prøvetaking av ett utvalg bekker og vann i de fem kommunene som er med i pilotprosjetet i månedskiftet juni/juli og i september 2017. I 2018 ble prøvetakingen utvidet til å gjelde utvalgte vannforekomster i hele fylket. Prosjektet er et samarbeid med vannområdene og er finansiert av midler fra Miljødirektoratet.

Byfjord 2017-2020
Hardanger
Oprydding spredt avløp