Innkjøp laboratorietjenester

DIHVA IKS gjennomførte i 2017 felles innkjøp av laboratorie tenester vassforsyning for 13 kommunar/vassverkseigarar. Dette samarbeidet gav store økonomiske innsparingar for dei som var med.

Grunnlaget ligg i prøvetakingsplanane

Årleg kostnader til analysar kan vere betydelege. Det er viktig med gjennomarbeidde prøvetakingsplanar som både tilfredsstiller krava i Drikkevassforskrifta og krava vassverkseigar har til å kjenne vasskvaliteten ulike stader på nettet.

Gjennomføring og kostnadsfordeling

Kostnadane med eventuell bistand til gjennomgang av prøvetakingplan blir fakturert kvar einskild kommune etter medgått tid. For arbeid knytt til anbodsprosessen, vil med gått tid bli fordelt på dei kommunane som deltar i felles innkjøp av laboratorie tenester.

Ta gjerne kontakt med Erling på (erling@dihva.no eller 47 05 22 26) for nærare informasjon.