Dammer

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften eller DSHF) trådte i kraft 1. januar 2010
Forskriften forvaltes av NVE og har som formål å fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg og forebygge skader på mennekser, miljø og eiendom.

Organisatoriske krav er tatt inn i kapittel 2 og innebærer at eiere av vassdragsanlegg skal etablere en organisasjon omkring anlegget som skal ivareta forskriftens formål. Personellet skal omfatte en leder med myndighet som eier, en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), en stedfortreddende VTA og dessuten tilsynspersonell.

Det oppstilles nærmere faglige krav til disse etter DSHF kapittel 3.
Dameier er pålagt å ha en VTA som er ansvarlig for at dammene er sikre og oppfyller kravene.
Kommuner uten VTA kan leie funksjonen.
Forskriften inneholder bestemmelser om hvilke prosedyrer og rutiner som skal gjennomføres på anleggene.

VTA skal utføre tilsyn av dammene alt etter hvilken konksekvensklasse de er satt i:

  • Periodisk tilsyn 1 gang pr år - avklarer nødvendig vedlikehold
  • Spesielt tilsyn - ved hendelser i vassdraget som kan ha påvirket dammen
  • Hovedtilsyn - hvert 5 år for dammer i klasse 2-3-4 og hvert 7 år for dammer i klasse 0-1. Ved hovedtilsyn vurderes klassifiseringen på nytt
  • Revurdering - hvert 3 hovedtilsyn skal være en revurdering. En revurdering er en grundig gjennomgang som skal utføres av ekstern godkjent kompetanse. Hele damkonstruksjonen kontrolleres opp mot gjeldende regelerk. Behov for rehabilitering avklares. Rapport fra revurdering skal godkjennes av NVE
  • Rehabilitering - mange eldre dammer vil få krav om rehabilitering etter revurdering. Det kan være fordi de er bygget etter andre krav enn de som gjelder i dag. Det kan være alt fra små tiltak som nye overløp eller reparasjon av luker, til totalrehabiliteringer.