Farekartlegging etter drikkevannsforskriften - oppstart januar 2019

Det ble gjennomført sonderingsmøtet 21.november 2018, der 13 kommuner var representert.

Med de tilbakemeldinger vi fikk på og i etterkant av møtet, starter prosessen i arbeidsgruppene opp i januar 2019. Tema blir å supplerer/etterprøve farekartlegging og legge grunnlag for videre arbeid med å rullere ROS-analysen i kommunene. Grupper og gruppesammensetning er avhengig av konkret tilbakemelding/påmelding. I utgangspunktet legger vi opp til geografisk inndeling.

I etterkant av møtet har vi fått opplyst at Mattilsynets felles tilsynsmaler for 2019 har fokus på farekartlegging og prøvetaking, samt leveringssikkerhet. Dette tilsier at etterprøving av farekartlegging helt klart blir tema for tilsyn 2019.

Som diskusjonen på møtet viste, er det vanskelig å fastsette på forhånd hvor detaljert det er hensiktsmessig diskutere i arbeidsgruppene, og når prosessen må videreføres i egen organisasjon. Vi tror at det kan være greit å avklare opplegg og omfang i den enkelte gruppe i starten og underveis. I dette ligger det også mulighet for å tilpasse opplegg til individuelle ønsker og behov.

Vi setter pris på både deltagere som har et behov for supplering av sin dokumentasjon, og deltagere som har erfaring å dele med andre. Vi tror alle som deltar, uansett nivå på dagens dokumentasjon og rutiner, vil dra nytte av et slikt samarbeid. Denne invitasjonen går til alle DIHVA kommunene, både de som var med på sonderingsmøtet og andre.

Det er fortsatt mulighet for å melde seg på, gruppeinndelingen setter vi i januar.

Daglig leder

Arne Bergo

(arne@dihva.no)