undefined

Rapport fra byfjordsundersøkelsen

Årsrapporten for 2022 fra resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen er nå klar.

Konklusjon fra rapporten:

Miljøtilstanden basert på vannkvalitet, sedimentkvalitet og fjæresamfunn i de store resipientene rundt Bergen undersøkt i 2022 var god, og resipientene synes å tåle i dagens belasting godt. Utskiftingsforhold i fjordene er gode, med unntak av dypområdet i overgangen mellom Sørfjorden, Salhusfjorden og Osterfjorden, hvor bunnvannet ser ut til å stagnere i lengre perioder og hvor oksygeninnholdet i bunnvannet i dypområdet i desember lå i "dårlig" tilstand. Alle de dype resipientstasjonene som ble undersøkt for miljøgifter hadde forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter, med en eller flere forbindelser med konsentrasjoner over grenseverdien for prioriterte eller vannregionspesifikke miljøgifter. Det var også for det meste gode miljøforhold nær utslipp fra avløpsrenseanlegg, utenom ved utslippet fra de store renseanleggene ved Holen og Ytre Sandviken, som var tydelig påvirket av organiske tilførsler. Ved utslippet fra Holen renseanlegg ved Lyreneset ble det funnet svært høye konsentrasjoner av flere miljøgifter, og også stasjonen ved utslippet fra Ytre Sandviken ved Fagernes hadde forhøyede konsentrasjoner av flere miljøgifter. Ved utslippet fra Kverneviken renseanlegg var innholdet av miljøgifter lavere, men også her ble det funnet miljøgifter med konstrentrasjoner over grenseverdiene. Ved utslipp fra renseanlegg i Bjørnafjorden ble det bare funnet miljøgifter ved utslippet i Skeisosen. Flere av resipientene som ble undersøkt i 2022, som har terskler ut mot større vannforekomster hadde lite til fravær av oksygen i bunnvannet og mye organisk materiale i sedimentet. På fleste av de dype stasjonene i disse resipientene ble det ikke funnet dyr, og noen av de grunnere stasjonene i resipientene hadde bunnfauna som var påvirket av oksygenforholdene. Dette er områder som er definert som oksygenfattige, og dette er trolig naturtilstanden.

 

Det vil bli en presentasjon av rapporten i juni, dato kommer. 

 

Les hele rapporten her.

0
Feed