undefined

Nasjonale mål for vann og helse er revidert

WHO/UNECEs Protocol on Water and Health, protokoll om vann og helse, er en internasjonal avtale som har til hensikt å oppnå tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærfor-hold for alle, samt å redusere vannbårne sykdommer. Den skal også bidra til å beskytte vann-forekomster .

Protokollen ble fastsatt i London 17. juni 1999. Norge ratifiserte avtalen 6. januar 2004, og er dermed som part forpliktet til å følge den. For å ivareta formålet med protokollen, skal partene sette mål til-passet nasjonale og lokale forhold innenfor flere områder som angitt i artikkel 6. De nasjonale målene for Norge ble fastsatt av regjeringen første gang i 2014 . I 2022 vedtok regjeringen at målene skulle revideres, og at det parallelt skulle utarbeides en tverrsektoriell gjennomføringsplan for å nå målene.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) leder arbeidet med å følge opp de norske protokollmålene, med Mattilsynet som sentralt direktorat. Partene til protokollen er forpliktet til å samle inn data for å kunne vurdere måloppnåelsen. Hvert tredje år skal partene rapportere videre til WHO/UNECE, eller nærmere bestemt sekretariatet for protokollen. Både målene og rapporteringen blir offentliggjort av UNECE.

Revidert mål angir 14 målområder med spesifikke mål. Målområdene er omfattende og spenner over flere fagfelt, enkelte målområder omtaler både vann og avløp. Mål skal følges opp med tiltak.

Protokollen trekke frem noen fokus-områder for vann- og avløpssektoren

  1. Ledningsnettet (vann og avløp) er i dårlig forfatning. Høy lekkasjegrad og lav fornyelsestalt
  2. Mange avløpsrenseanlegg oppfyller ikke dagens rensekrav i forskrift og EU-direktiv. EUs foreslår revidert avløpsdirektiv med enda strengere krav
  3. Beskyttelse av vannkilder
  4. Økt tilknytning (både vann og avløp) til kommunal infrastruktur
  5. Mangel på arbeidskraft med tilstrekkelig kompetanse til å drifte og videreutvikle vann- og avløpssystemen
  6. Regionalt samarbeid / større enheter for effektiv utnyttelse av ressurser

Drikkevann er en kritisk samfunnsfunksjon, som skal fungere 24/7.

  1. Alternativ forsyning bør helst være via ordinært distribusjonssystem.
  2. Nødvann er vann som distribueres utenom normalt distribusjonssystem, og kommunene må sannsynliggjøre at dette lar seg gjøre praktisk i den definerte perioden
  3. Beskytte infrastrukturen mot ondsinnede handlinger, og må ha planer for å møte angrep på nettverk og informasjonssystemer.

Det er definert mål, indikatorer og kriterier for målområdene, men det er ikke satt tidsfrister for gjennomføring og oppfyllelse av målene.

Rapporten kan lastes ned fra Regjeringen.no

0
Feed