Program:

Påmelding: TRYKK HER

Onsdag 22. september

09.00 Registrering, kaffe/te, en matbit og messevandring

0945 Åpning

Lars Sponheim, Fylkesmann i Hordaland

10.00 Praktisk informasjon og presentasjon av utstillere

Tore Andersland, DIHVA IKS

Del 1: Væråret 2010 - Vannforsyningen satt på prøve

10.15 Væråret 2010 og hva vi kan forvente oss i fremtiden ?

Den hardføre vinteren i 2010, lang tid med frost og mye snø. Hvordan ble våren og sommeren? Konsekvensene av væråret 2010 og hvordan blir fremtiden

Eli Kari Gjengedal, StormGeo / TV2

11.00 Vannforsyningssituasjonen i Bergen i 2010

Vannmangel og krisetiltak, en gjennomgang av håndtering av situasjonen

Magnar Sekse, Bergen kommune.

11.30 Messevandring

12.00 Lunsj

13.00 Frosne vannrør og lekkasjer

Erfaringer, tiltak og konsekvenser sett fra et driftsrelatert ståsted

Nils Een, Voss kommune

13.30 Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur

Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen, og hva kan en gjøre i samarbeid med andre?

"Behovet for å rydde i eget hus"

Jon Røstum, Sintef Byggforsk vann og miljø

14.15 Messevandring

Del 2: Parallelle sesjoner

A.

Koordinert utbygging infrastruktur

B.

Mindre avløpsanlegg (< 50 pe)

15.15

Avstander og sikkerhetskrav for rør og kabler i veigrunnen.

Erfaringer fra mindre byer og tettsteder

Gunnar Mosevoll, Skien kommune

15.15

Renseløsninger og saksbehandling

Mindre avløpsrenseanlegg og saksbehandling

Kort om aktuelle renseløsninger. Krav til søknad og kompetanse hos saksbehandler. Hvilke krav bør kommunen stille til ansvarlige aktører?

Guro Hensel Bioforsk

16.00

Graveklubben i Bergen.

Effektiv planlegging og anleggsutførelse gir kortere anleggstid.

Arne Jensen, Bergen kommune

16.00

Tilsyn og kontroll av slamavskillere

Erfaringer fra planlegging, gjennomføring og oppfølging av utført tilsyn og kontroll av slamavskillere i Tromsø kommune.

Rune Dreyer Olsen, Tromsø kommune

16.30 Messevandring / Ekskursjon til nye Voss Kulturhus

19.30 Aperitiff

20.00 Middag, underholdning og sosialt samvær. Musikk og underholdning ved Henry Bjånesø /Non Stop

Torsdag 23. september

Del 3: Parallelle sesjoner

A.

Helse, miljø og sikkerhet

B.

Forvaltning

08.30

Byggherreforskriften, hvilke krav gjelder

Byggherrens ansvar og oppgaver i SHA-arbeidet.

Hvordan kan dette ivaretas i praksis?

Ann Kristin Årskog Vikhagen, Norconsult

08.30

Forvaltningstilsyn avløp

Hvordan utøver kommunene sin tilsynsrolle som forurensingsmyndighet?. Årets tilsynsaksjon har fokus på avløpsledninger og klimatilpasning.Orientering om årets aksjon og videre planer for tilsyn på avløpssektoren. Ny veileder om kommunen som miljømyndighet.

Terje Farestveit, Klif

09.00

Helserisiko i forbindelse med arbeid i avløpsanlegg

Nils Asbjørn Lie, Voss Bedriftshelsetjenesten

09.00

Tilsyn vannforsyningsanlegg

Erfaringer fra utførte tilsyn, typiske avvik. Fremtidig system for godkjenning, tilsyn, oppfølging og kontroll?

Anna Walde, Mattilsynet

09.30

Hvordan oppstår lukt og luktspredning

Eksempler fra avløpsanlegg

Karina Ødegård, Clairs / Agendus

09.30

Vanndirektivet (vannforskriften)

EUs direktiv for vannmiljø er nå implementert i Norge. Hvilken betydning får dette for miljø­klassifisering, krav til tiltaksplaner med videre for kommunene?

Sølve Sondbø, Hordaland Fylkeskommune

10.00 Messevandring

Del 4: Kommunikasjon

10.50 Om kunsten å kommunisere - dialog i teori og praksis.

Hva vil det si å kommunisere - ulike perspektiver på kommunikasjon. Dialogen - kunsten å tenke sammen. Hvordan relatere dette til de offentlige vann- og avløpstjenestene.

Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet

11.35 Messevandring

12.15 Lunsj

13.15 Bruk av sosiale medier i kommunikasjon med publikum, eksempler og erfaringer

Rune Jenssen, Bybanekontoret

13.45 Informasjonsstrategi mot private anleggseiere av va-anlegg.

Praktiske utfordringer og eksempler

Steinar Opsum, Bergen kommune

14.15 Informasjon fra Norsk Vann

Einar Melheim, Norsk Vann

14.45 Avslutning og oppsummering