Rammevilkår 2018

Solstrand Hotel & Bad 15. og 16. mars 2018

Presentasjoer

Torsdag 15. mars

10:00-10:45 Siste nytt om regelverksutviklinga innan Vannbransjen, Norsk Vann v/ Elin Riise.
10:45-11:10 Tverrfagleg samarbeid er ein viktig føresetnad for god overvasshandtering - eksempel frå Stavanger kommune, Stavanger kommune v/Signe Kvandal.
11:35-12:15 Overvatn på avvegar i bustadområde/næringsområde - Kven eig vatnet - gjennomgang av aktuelt lovverk, Fredrikstad kommune v/Ole Petter Skallebekk.
13:30-14:00 Endringar i veglova og leidningsforskrifta, KMD v/ Magnar Danielsen.
14:00-14:30 Eigarskap til stikkleidningane: Norsk Vann Rapport 224/2017, VAV v/ Vegard Veierød.
15:00-15:30 Gjødselsvareforskrifta på høyring, kva gjer IVAR, IVAR v/Oddvar Tornes.
15:30-16:00 Lokal reinsing/reinsepark for avrenning frå slam, Aquateam Cowi v/Erlend Lauvsund.
16:00-16:45 Kva skjer med dei norske isbreane, Universitetet i Bergen v/Atle Nesje.

Fredag 16. mars
08:30-09:30 Utbyggingsavtalar og refusjon etter PBL, KMD v/Knut Rasmussen.
10:00-10:30 Ny forsyningsforskrift, Bergen kommune v/Uwe Matthaus
10:30-11:00 Prosjektkontroll og kostnadsoverskridingar, Avinor v/Norvald Thue
11:30-12:15,Praktisk gjennomføring av ny drikkevannsforskrift - kva forventar Mattilsynet, Mattilsynet v/OddTøsdal.

Korleis ein registrerer små vassforsyningssystem finn ein på Mattilsynet.no

Juridiske problemstillingar knytt til VANN-bransjen blir stadig meir aktuelle.
Driftsassistansane i Hordaland og i Sogn og Fjordane, og Bergen Vann er arrangør for fagtreffet Rammevilkår for VANN-bransjen. Vi har ved utarbeiding av programmet fokusert på nye overordna nasjonale rammevilkår samt praktiske spørsmål knytt til tilbakemeldingar vi har fått frå kommunane på Vestlandet. Vi har lagt vekt på konkrete tilnærmingar på dei ulike problemstillingane.
Ei anna viktig side med fagtreffet er å knytte gode nettverk mellom deltakarane slik at juridiske erfaringar for VANN-bransjen kan utvekslast. Det blir difor torsdag 15. mars lagt opp til festmiddag med god mat og drikke.
Nokre av temaene som vil bli tekne opp er:

  • Overvatn - korleis bør arbeidet med god overvasshandtering organiserast i kommunane - kven «eig» overvatn (på avvegar)
  • Ny Drikkevassforskrift blei vedtatt 1.1.2017 - Mattilsynet sine forventningar til vassverkseigarane
  • Eigarskap til stikkleidningar og ny leidningsforskrift
  • Utbyggingsavtalar og refusjon etter PBL


Vi håper at dykkar kommune/verksemd finn programmet interessant