Slamløsninger for Vestland

6. - 7. juni 2018

Quality Edvard Grieg, Sandsliåsen 50

Det blir presentasjon av rapporten Slamløsninger for Vestland og innlegg mellom annet om endringer i gjødselsvareforskriften, erfaring fra drift og organisering av anlegg for håndtering av organisk avfall.

Program

6.6.2018 (pdf)

Rapporten kan lastes ned som pdf her.

Arrangementet henvender seg til fagmiljøene, politiske utvalg og rådmenn. Fagseminaret er en oppfølging av seminaret som var i mai 2016, og vil denne gangen ha mye fokus på utredningen som ble påbegynt etter sist samling.

Mange kommuner og næringer må i tiden fremover finne løsninger for sin organiske avfallsstrøm. For å nå de gode bærekraftige økonomiske løsningene, vil det i mange tilfeller være nødvending å samarbeide på tvers av næringer. Samarbeid er også i mange tilfeller løsningen for å kunne omdanne avfallsstrømmen til en ressurs.

På fagseminaret vil hovedkonklusjonene i utredningen Slamløsninger for Vestland bli presentert. Rapporten gir en oversikt over organisk materiale i dag, samt estimat for de neste ti årene. Rapporten belyser de ulike behandlingsmetodene og tar opp hvordan en kan organisere samarbeide på tvers av næringer.

Konferansen vil i tillegg belyse problemstillingene og erfaringer gjennom innlegg fra aktører som er ledende på området. Gjenvinning av energi i form av biogass og behandling av slammet slik at det kan brukes til jordforbedring står sentralt.

Presentasjoner

Onsdag 6. Juni

10:00 - 13:00 Presentasjon av rapport, Rambøll v/ Heidi Ødegård Berg og Gunhild Flaamo.

13:30 - 14:15 Utnyttelse av ressursene i avløpsslam og den sirkulære økonomi, Norsk Vann v/ Arne Haarr.

14:15 - 14:45 Produksjon og bruk av biogass og biogjødsel - realisering av nærings-, miljø og klimatiltak, IVAR v/ Oddvar Torsnes

15:00 - 15:20 Industriell produksjon av biogass i stor skala, Biokraft v / Marianne Langvik. Filmen kan du laste ned her

15:20 - 15:40 Biovekst i Hordaland - fokus på muligheter og verdiskapning. HOG Energi v / Nelson Rojas.

15:40 - 16:10 Løsninger / alternativer for andre kommuner med tidsperspektiv, Sunnhordland naturgass v/ Jan Kåre Pedersen.

16:10 - 16:40 Gjødselvareforskriften, med fokus på brukskrav, Miljødirektoratet v / Anna Sara Magnusson.

 

Torsdag 7. Juni

09:00 - 09:30 Slammengder i Bergen vs kapasitet på biogassanlegget, Bergen kommune Vann og avløpsetaten v/ Kristine Akervold.

09:30 - 10: 00 Utnyttelse av resursene i avløpsslam, med fokus på fosfor. Prosjekt for IVAR mulige prosesser for uttak av fosfor og kostnader, COWI Aquateam v/ Maria Magdalena Rago Estevez.

10:00 - 10:30 Fleksibilitet i behandlingsløsninger, NORVA 24 v/ Arild Bødal.

10:45 - 11:15 Hvordan håndteres det organiske materialet i dag, Lindum v/ Jan Petter Hammer.

11:15 - 11:45 Kan fiskeslam bedre biogassproduksjonen og gi et bedre gjødselsprodukt sammen med avløpsslam? Foreløpig resultater fra forskningsprosjektet om utnyttelse av avfall fra marin matproduksjon til regional fornybar energi i samarbeid mellom IVAR, Bergenkommune, Cowi Aquateam, HVL og UiS. Bergen kommune Vann og avløpsetaten v / Hilde E. Hatland.

12:15 - 12:30 Oppsummering og veien videre, DIHVA v/ Arne Bergo.

Diverse informasjon om biogass:

På Miljøkommune.no er det lagt ut en veileder som skal hjelde kommuner og fylkeskommuner å utrede potensialet og lønnsomheten for biogassproduksjon.

Mulighetsstudue biogassanlegg Helgeland. Biogass Helgeland basert på regional koblinger mellom blå-grønn sektor.