Slamhåndtering

DIHVA ønsker velkommen til fagtreff «Slamløsninger for Vestlandet» 25-26. mai 2016.

Arrangementet henvender seg til fagmiljøene, men vil også være av interesse for politiske utvalg og rådmenn. Vi ser for oss at det i tiden framover kan være aktuelt å utrede alternative løsninger for kommunene, både lokale løsninger og samarbeid om større løsninger. Fagtreffet kan kanskje være et felles utgangspunkt for slike utredninger.

Mange kommuner står overfor store investeringer i nye renseanlegg for avløpsvann. Disponering av slam fra renseanleggene bør planlegges i en tidlig fase både for å ha kontroll på driftskostnader og for å sikre en miljøvennlig utnyttelse av ressurser i slammet. For å oppnå gode løsninger er det også behov for å se sammenhengen med innsamling og behandling av slam fra private slamavskillere og andre små renseanlegg. Det er også aktuelt å vurdere samordning med behandling av slam/gjødsel fra fiskeoppdrett, husdyrgjødsel, matavfall, fett og annet organisk avfall.

Fagtreffet vil belyse problemstillingene, både gjennom generell oversikt over metoder for slamhåndtering, og gjennom innlegg fra aktører som er ledende på området. Gjenvinning av energi i form av biogass og behandling av slammet slik at det kan brukes til jordforbedring står sentralt. Fagtreffet vil også gi eksempler på samarbeid om felles løsninger, og belyse hvordan slikt samarbeid kan organiseres.

Det vil i hovedsak være DIHVA sitt VA-kontaktnett i kommunene, medlemmer av representantskapet, og konsulentene som får denne eposten. Vi har også sendt programmet til kontakter i oppdrettsnæringen og til aktører i landbruket.

Presentasjoner